Propozície pretekov

Crow Arena Trophy Košice


I. Všeobecné ustanovenia :

Usporiadateľ: Krasokorčuliarsky  klub Crow Arena FSC Košice

Dátum konania: 08.-09.12.2018

Miesto konania: Crow Arena, Kavečianska cesta č.1, 040 01 Košice

Riaditeľ pretekov: JUDr. René Pucher,  0907 951 205 E-mail: trophykosice@gmail.com    

Predseda org. výboru: Mária Pucherová Marčišinová, 0907 951 205

Prihlášky: Menovité prihlášky na predpísanom tlačive zašlite

e-mailom na adresu:  trophykosice@gmail.com

do  28.11. 2018

plánovanú náplň KP a VJ  zašlite na:  naplne@kraso.sk

Uveďte aj meno zástupcu za klub a e-mailovú adresu  pre  potvrdenie prihlášky.

Potvrdenie účasti : Usporiadateľ zašle potvrdenie prihlášky 01.12.2018 a upravený časový rozpis do 03. 12. 2018

Ubytovanie: Organizátor zabezpečuje ubytovanie iba pre rozhodcov  a pozvaných hostí. Ostatní účastníci si zabezpečujú  ubytovanie  individuálne.

Úhrada: Pozvaným rozhodcom a činovníkom budú hradené náklady podľa smernice SKrZ. Ostatní účastníci na vlastné náklady.


Štartovné : IBAN: SK24 1111 0000 0012 3000 1003
,

štartovné je potrebné uhradiť do 03.12.2018do poznámky uviesť názov klubu   

Kategórie Seniori, Juniori a  Staršie žiactvo – 50 €,  ostatní  – 40 €. V prípade nezaplatenia do termínu s pretekárom nepočítame!

 

Štartovné uhrádzajte  za jednotlivé kluby spoločne, neplaťte jednotlivo !!! Ďakujeme.

Podmienky účasti: Registračný preukaz platný pre  sezónu 2018/2019, platná lekárska prehliaka a zaplatené štartovné  Účastníci štartujú na vlastnú zodpovednosť!

Upozornenie: Vyžrebovaní budú iba pretekári  so zaplateným štartovným!

 

Odhlášky: Odhlásiť pretekára je možné  do 03.12.2018 

Po tomto  termíne štartovné nevraciame!

Zdravotná služba: zabezpečená v Crow Arene

Informácie: Podá riaditeľ preteku a predseda OV.

II. Technické ustanovenia :

Predpis : Súťaží sa podľa pravidiel ISU, SKrZ a ustanovení týchto propozícii.

Rozsah pretekov :

Kategórie SP:

Seniorky

Juniorky

Starší žiaci

Staršie žiačky A

Mladšie žiačky A

nádeje mladšie chlapci

Nádeje 7,8,9,10

Kategórie mimo SP:

Staršie žiačky B

mladšie žiačky B

mladší žiaci B

Nádeje staršie B

Nádeje mladšie B

IK Silver Staršie

IK Silver Junior


Výpočty:  
Novým systémom hodnotenia.


Krátky program
: Podľa pravidiel ISU a SKrZ platné na sezónu 2018/2019

Voľná jazda: Podľa pravidiel  ISU a SKrZ platné na sezónu 2018/2019

Reprodukcia hudby: hudbu zaslať vo formáte mp3 spolu s prihláškou – na adresu trophykosice@gmail.com  – hudbu prosíme označiť: kategória/priezvisko/ meno/KP alebo VJ/mp3. 

 Vzor: N 8_ Nováková_ Eva_VJ.mp3

          SZ_Novák_Peter_KP.mp3

          odporúčame doniesť hudbu aj na USB alebo CD nosiči – v prípade technických problémov

          hudbu prosíme zaslať do 30.11.2018 na vyššie uvedenú mailovú adresu

III. Záverečné ustanovenia :

Ceny : Prví traja v každej kategórii obdržia vecné ceny, všetci účastníci diplomy.

Námietky : Možno podať písomne podľa platného súťažného

poriadku na sezónu 2018/2019

Iné : Súťaž je započítaná do SP pri splnení všetkých podmienok.

Usporiadateľ si vyhradzuje právo upraviť časový rozpis podľa počtu prihlásených pretekárov !  Upravený rozpis bude zverejnený po uzávierke prihlášok.

 

Služby: na súťaží bude zabezpečené aj profesionálne fotografovanie pretekárov, bude možné zakúpiť si vytlačené fotografie na foto papieri alebo napáliť foto na CD alebo USB.

 

IV. Časový rozpis

(PREDBEŽNÝ- prípadné zmeny vyhradené organizátorom)

štvrtok  06.12.2018  18,00  náhodným žrebovaním počítačom – programom IsuCak, tzv. Random draw

sobota  08. 12. 2018 08,00

nádeje 7 VJ

nádeje 8 VJ

nádeje 9 VJ

nádeje 10 VJ

mladšie nádeje chlapci VJ

mladší žiaci B VJ

staršie žiačky BVJ

starší žiaci A KP

staršie žiačky A KP

Juniorky KP

Seniorky KP

Sobota 09. 12. 2018 08,00

nádeje mladšie B VJ

nádeje staršie B VJ

mladšie žiačky AVJ

mlašie žiačky B

starší žiaci VJ

staršíe žiačky A VJ

juniorky VJ

SeniorkyVJ

IK silver staršie VJ

IK staršie Junior VJ

 Záver:

Hodnotiaca porada rozhodcov – po ukončení každej kategórie

 

Schválené dňa 6.11.2018

Ing. Wanda Stankovianska                                Riaditeľ pretekov
TK VV SKrZ                                                         JUDr. René Pucher