PREHLÁSENIE O SPRACOVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

PREHLÁSENIE O SPRACOVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

Občianské združenia Crow Arena FSC Košice a SKATING SPORTS Prešov na základe zmluvy o združení /v zmysle zákona o združovaní občanov/vystupujúce pod spoločným mediálnym názvom „SKATING SPORTS“  (ďalej „športový klub) zhromažďuje,  spracováva  a  používa  osobné  údaje  v súlade s  Nariadením Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27.04.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a robí všetko potrebné tak, aby zabezpečila súlad s týmito právnymi predpismi.

Športový klub bude spracúvať osobné údaje len na ten účel, na ktorý boli získané. Športový klub vyhlasuje, že bude spracúvať osobné údaje len v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje zákonu o ochrane osobných údajov, ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani nebude tieto predpisy obchádzať. Športový klub po splnení účelu spracúvania osobných údajov, bez zbytočného odkladu zabezpečí likvidáciu osobných údajov pokiaľ to osobitný zákon nevyžaduje inak.

Športový klub zabezpečí primeranú úroveň ochrany osobných údajov, tiež chráni spracúvané osobné údaje pred ich poškodením, zničením, stratou, zmenou, neoprávneným prístupom a sprístupnením, poskytnutím alebo zverejnením, ako aj pred akýmikoľvek inými neprípustnými spôsobmi spracúvania a za týmto účelom prijal a prijíma primerané bezpečnostné opatrenia zodpovedajúce spôsobu spracúvania osobných údajov.

Športový klub bude spracúvať osobné údaje v súlade s právami dotknutej osoby. Dotknutá osoba má právo získať od športového klubu potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. Ak športový klub takéto osobné údaje spracúva, dotknutá osoba má právo získať prístup k týmto osobným údajom a informácie o:

účele spracúvania osobných údajov,

kategórii spracúvaných osobných údajov,

identifikácii príjemcu alebo o kategórii príjemcu, ktorému boli alebo majú byť osobné údaje poskytnuté, najmä o príjemcovi v tretej krajine alebo o medzinárodnej organizácii, ak je to možné,

dobe uchovávania osobných údajov; ak to nie je možné, informáciu o kritériách jej určenia,

práve požadovať od prevádzkovateľa opravu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby, ich vymazanie alebo obmedzenie ich spracúvania, alebo o práve namietať spracúvanie osobných údajov,

práve podať návrh na začatie konania podľa,

zdroji osobných údajov, ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby,

existencii automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania.

Dotknutá osoba má právo na to, aby športový klub bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účel spracúvania osobných údajov má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov.

Dotknutá osoba má právo na to, aby športový klub bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa jej týkaj, ak:

osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získali alebo inak spracúvali,

dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie osobných údajov vykonáva, a neexistuje iný právny základ pre spracúvanie osobných údajov,

dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie osobných údajov

osobné údaje sa spracúvajú nezákonne.

Dotknutá osoba má právo na to, aby športový klub obmedzil spracúvanie osobných údajov, ak:

dotknutá osoba namieta správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov,

spracúvanie osobných údajov je nezákonné a dotknutá osoba namieta vymazanie osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia,

prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale

potrebuje ich dotknutá osoba na uplatnenie právneho nároku, alebo

dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov.

Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla športovému klubu, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu športovému klubu alebo národnému športovému zväzu /v zmysle zákona o športe, stanov a vnútorných predpisov/, ak je to technicky možné. Právo na prenosnosť sa nevzťahuje na spracúvanie osobných údajov nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej športovému klubu.

Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie jej osobných údajov z dôvodu týkajúceho sa jej konkrétnej situácie vykonávané v rámci oprávneného záujmu športového klubu, vrátane profilovania založeného na týchto ustanoveniach. Športový klub nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad právami alebo záujmami dotknutej osoby, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku.

Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, na účel priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom. Ak dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov na účel priameho marketingu, športový klub ďalej osobné údaje na účel priameho marketingu nesmie spracúvať.

Dotknutá osoba má právo na to, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní osobných údajov vrátane profilovania a ktoré má právne účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju obdobne významne ovplyvňujú pokiaľ sa to netýka osobných údajov  nevyhnutných na uzavretie zmluvy alebo plnenie zmluvy medzi dotknutou osobou a športovým klubom.

Dotknutá osoba má právo podať podnet na šetrenie v zmysle §100 zákona č.: 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov pokiaľ má podozrenie, že s jej osobnými údajmi je nakladané nezákonným spôsobom alebo ak spracovaním jej osobných údajov alebo porušením bezpečnosti spracovania došlo k porušeniu jej práv.

Športový klub alebo sprostredkovateľ môže za podmienok ustanovených osobitným predpisom alebo medzinárodnou zmluvou, ktorou je Slovenská republika viazaná, obmedziť rozsah povinností a práv ak je také obmedzenie ustanovené s cieľom zaistiť:

bezpečnosť Slovenskej republiky,

obranu Slovenskej republiky,

verejný poriadok,

plnenie úloh na účely trestného konania,

iné dôležité ciele všeobecného verejného záujmu Európskej únie alebo Slovenskej republiky, najmä predmet dôležitého hospodárskeho záujmu alebo dôležitého finančného záujmu Európskej únie alebo Slovenskej republiky vrátane peňažných, rozpočtových a daňových záležitostí, verejného zdravia alebo sociálneho zabezpečenia,

ochranu nezávislosti súdnictva a súdnych konaní,

predchádzanie porušeniu etiky v regulovaných povolaniach alebo regulovaných odborných činnostiach,

monitorovaciu funkciu, kontrolnú funkciu alebo regulačnú funkciu spojenú s výkonom verejnej moci,

ochranu práv dotknutej osoby alebo iných osôb,

uplatnenie právneho nároku,

hospodársku mobilizáciu.

Dotknutá osoba má právo obhajovať svoje práva prostredníctvom zodpovednej osoby alebo podaním podnetu na šetrenie, sťažnosti, dozornému orgánu, na Slovensku Úradu na ochranu osobných údajov v zmysle §100 zákona č.: 18/2018 Z. z.

Kontaktné údaje na zodpovednú osobu:fsckosice@gmail.com , skatingsportsno@gmail.com